• 977 75 57 03
  • e3002442@xtec.cat
  • Raval de Robuster, 30 - 43204 Reus

Batxillerat

El Batxillerat forma part de l’Educació Secundària com a etapa postobligatòria, i consta d’un cicle de dos cursos acadèmics. Per accedir-hi cal tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i té com a finalitat la formació integral dels alumnes, així com l’orientació i preparació per adaptar-se satisfactòriament en un entorn permanentment canviant.
 
La superació de l’etapa suposa l’obtenció del títol de Batxiller i permet l’accés a:

– Ensenyaments universitaris (prèvia superació de les proves d’accés)

– Cicles formatius de grau superior

– Estudis superiors d’ensenyaments artístics

– Món del treball.

Horari

Dilluns a divendres, de 8 a 15 hores als matins.

L'equip docent

TUTORS/ES 1r.

TUTORS/ES 2n.

ALTRES PROFESSORS

Currículum

El currículum del batxillerat s’organitza en les següents modalitats:

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències socials
  • Arts

A la nostra escola s’imparteixen dos modalitats de les tres possibles:

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències socials

Per tant, al centre s’ofereixen tres vies a les proves d’accés a la universitat. L’escola ha optat per una oferta que doni resposta a les necessitats reals i objectives dels alumnes que en acabar l’etapa hauran d’optar entre els estudis universitaris o els cicles formatius de grau superior. S’ha intentat evitar la dispersió sense limitar la polivalència.

Activitats complementàries

  • Atenció individualitzada
  • Tallers: Conferències i habilitats socials
  • Tallers: Intel·ligències múltiples